ideologia | säännöt | historia | projektit | kuvat | tulevaisuus | yhteystiedot | ajankohtaista

Alppimajan Ritarikunnan säännöt

1.

Yhdistyksen nimi on Alppimajan Ritarikunta ja kotipaikka on Helsinki.

2.

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia jaloja periaatteita kuten: yksilön vapautta, toisen ihmisen kunnioittamista sekä ajatusten, mielipiteiden ja mieltymysten vapautta. Haluamme myös vaalia suomalaiskansallista rakennuskulttuuria ja ylläpitää kansallista identiteettiä. Vaalimme ja ylläpidämme myös talkoohenkeä ja talkooperinteitä. Tarkoituksen toteuttamiseksi järjestämme jäsenillemme erityyppisiä tapaamisia, harrasteiltoja, retkiä, juhlia, matkoja ja koulutusta sekä harjoitamme tiedotustoimintaa. Toimintamme tukemiseksi Ritarikunta voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja kirpputoreja. Järjestämme myös talkootilaisuuksia.

3.

Yhdistyksemme jäsenet ovat varsinaisia jäseniä ja koejäseniä. Jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen (ritari) voi ehdottaa jäseneksi sopivaksi katsomaansa henkilöä. Uusi jäsen otetaan koejäseneksi (noviisi). Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, jonka aikana Ritarikunta arvioi hänen soveltuvuutensa ritariksi. Noviisi lyödään ritariksi jonkun varsinaisen jäsenen ehdotuksesta ja tällöin yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä. Ellei noviisia hyväksytä ritariksi koeaikana hänet erotetaan. Jäsenillä on oikeus erota Ritarikunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä hallituksen ehdotuksesta 5/6 määräenemmistöllä, yhdistyslaissa mainitulla erottamisperusteella.

4.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 2, enintään 4 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään 2 sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla määräenemmistöllä. Vaaleissa ratkaisee arpa.

5.

Varsinaisilta ja koejäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, ja aina varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisen myötä liittymismaksu. Näiden suuruuden päättää aina vuosikokous.

6.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri, kumpikin erikseen.

7.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Koejäsenillä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa ratkaisee arpa.

9.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

11.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
ideologia | säännöt | historia | projektit | kuvat | tulevaisuus | yhteystiedot | ajankohtaista